Jandl, E.: a schdiggal oobrechn

Das Gedicht a schdiggal oobrechn von ernst jandl (entstanden: 31.8.1991) ist in folgenden Publikationen erschienen: